mini slide 29-64
mini_slide_katselis
taseismanagement
PEDAGOGIKI-BIRDS

VOUCHER ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ FOKAS

VOUCHER ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ FOKAS

Η Ένωση Φορέων ΕΣΕΕ ‐ ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΕΕΔΕ, στο πλαίσιο της εκχώρησης αρμοδιοτήτων της ΕΥΕ‐ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Αρχή Διαχείρισης για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στο έργο:

 

Για πληροφορίες
καλέστε στο 
210 3310240


Το ΚΕΚ Taseis Παιδαγωγική δεσμέυεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης
 στις εγκαταστάσεις του σε Αθήνα και Πειραιά, σύμφωνα με την διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών που θα προκύψει από το στάδιο της συμβουλευτικής. Τα προγράμματα διαρκούν 300 ώρες και το επίδομα ορίζεται σε 1.800 €.

Επίσης, η εξειδικευμένη κατάρτιση που θα παρέχουμε αφορά την παροχή στοχευμένων επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων (πχ πιστοποίηση ADR επαγγελματία οδηγού Γ κατηγορίας, γνώσεις Η/Υ, εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις κ.α.) που ανταποκρίνονται στις διαπιστωμένες ανάγκες του ωφελούμενου και τις απαιτήσεις της καθορισμένης επαγγελματικής του κατεύθυνσης, όπως επίσης θα προσδιοριστούν από τη δράση της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. 

«Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα» (κωδικός EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS), καλεί:

 • τους 551 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την εταιρία ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο αναφοράς από 3 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 3 Ιουνίου 2014
 • τους 49 εργαζόμενους που απολύθηκαν πριν από την ως άνω περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών, δηλαδή απολύθηκαν μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 29 Νοεμβρίου 2012 και μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς.

 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 10.740.000 €, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014‐2020 (ΕΤΠ, εφεξής) και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2 με κωδικό έργου: 2015ΣΕ03420002.

 

Η υλοποίηση των ενεργειών του ως άνω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο και απευθύνεται στους ανωτέρω συνολικά 600 ωφελούμενους, οι οποίοι:

 • είτε παραμένουν άνεργοι
 • είτε έχουν εξεύρει/θα εξεύρουν (πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών ή και κατά τη διάρκεια) θέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ως άνω προγράμματος του ΕΤΠ 2014‐2020
 • ή τέλος, έχουν αναπτύξει ή πρόκειται να αναπτύξουν επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 

 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, με επίδομα συμμετοχής ύψους 1.250 € μεικτά. Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση μέχρι 100 επιχειρησιακών σχεδίων για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην Ενέργεια Γ.

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης‐κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.

Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής ύψους 1.800 ευρώ μεικτά.

Για την περίπτωση παροχής εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης το μοναδιαίο κόστος ανά άτομο είναι 4.000 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται επίδομα συμμετοχής για τον συμμετέχοντα εκπαιδευόμενο.

 

Γ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι ωφελούμενοι (μέγιστος αριθμός 100) που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη ενέργεια θα λάβουν χρηματοδότηση 15.000 ευρώ για την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 

Δ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες (μέγιστος αριθμός 50) πρόκειται να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 • οι 551 εργαζόμενοι που απολύθηκαν από την εταιρία ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο αναφοράς από 3 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 3 Ιουνίου 2014, και
 • οι 49 εργαζόμενοι που απολύθηκαν πριν από την ως άνω περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών, δηλαδή απολύθηκαν μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 29 Νοεμβρίου 2012 και μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. να παραμένουν άνεργα με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ
 2. να έχουν εξεύρει (πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών της παρούσας ή και κατά την διάρκεια) θέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ΕΤΠ 2014‐2020. 
 3. να έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών της παρούσας ή και κατά τη διάρκεια αυτών αντίστοιχα (π.χ. δημιουργία επιχείρησης, δραστηριοποίηση ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.λπ.) μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ΕΤΠ 2014‐2020.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΑΙΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους έως την 31/3/2016 στην ΕΕΔΕ μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σχέση εργασίας με την εταιρεία Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε, καθώς και η λήξη/ολοκλήρωση της σχέσης αυτής. Ειδικότερα, η σχέση εργασίας αποδεικνύεται με ένα από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ε5 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, β) Ε6 Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου γ) Ε7 Βεβαίωση‐Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
 • φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του συμμετέχοντα στον οποίο κύριος δικαιούχος είναι ο συμμετέχων, με εμφανή τον "International Bank Account Number" ΙΒΑΝ.
 • Βεβαίωση Χρονικού Διαστήματος Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ (για όσους δεν εργάζονται)
 • Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου ή της αναγγελίας πρόσληψης (για όσους εργάζονται)
 • Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εκτός από τα στοιχεία του αποστολέα, να αναγράφουν την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα για τους απολυμένους της εταιρίας ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ»

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος καλέστε μας στο 210 3310240

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 
ypourgeio-anaptixisprogramma-diavgeia yp-dioikitikis-metarrythnisisperifereia-attikislogo-oaedOAED LAEK logovouchereieadlogo ESPA-EKTefetlogo-kemea 

Νέα - Ανακοινώσεις

  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΝέο Voucher για 20.000 ανέργους & εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού με επίδομα έως 1.250 € Στόχος των...
Άνοιξε η πλατφόρμα voucher.gov.gr για το voucher κατάρτισης των ανέργων για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ "ΒΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ" Β΄ΚΥΚΛΟΣ Αν διαμένετε...
VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣΠρογράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές...
Οι αιτήσεις για το μητρώο ωφελούμενων Β φάσης συνεχίζονται έως την Κυριακή 2/10/2022.Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν τον φορέα κατάρτισης...
Το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων ΑΜΚΕ (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.), στο πλαίσιο του θεσμού των «Ευρωπαϊκών Ημερών...
  Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΔΒΜ2

☎1: 210 3310240-1 
☎2: 210 4110595, 210 4118241
Email: info[at]taseisped.gr 
xartisΔ/νση: Διστόμου 7-9
Τ.Κ.: 18 532, Πειραιάς

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

aitisi-endiaferontosΣυμπληρώστε την αίτηση και θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

 

 

SOCIAL MEDIA

64-facebook